INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

II niedziela Adwentu – 4 grudnia 2022r.

Dziś po Mszach świętych składka ofiar do puszek na Pomoc Kościołowi na Wschodzie, a po sumie zmiana tajemnic różańcowych.

W poniedziałek po Mszy św. zapraszam na spotkanie ministrantów i kandydatów na ministrantów.

We wtorek wspomnienie liturgiczne św. Mikołaja biskupa – odpust w Brzezinach.

We czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszam na poświęcenie medalików dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami. Po Mszy św. będzie krótkie spotkanie dla rodziców. Rodziców, którzy nie odebrali jeszcze zamówionych medalików zapraszam po Mszy świętej do zakrystii.

Możliwość spowiedzi codziennie przed Mszą św.

Opłatki i świece CARITAS na stół wigilijny są do nabycia w zakrystii.

CARITAS Polska ogłosiła akcję charytatywną pod nazwą „Dzieci dzieciom”.
Jej celem jest zebranie do 12 grudnia słodyczy w parafiach lub w szkołach. Słodycze te zostaną przekazane dzieciom na Ukrainie. W szkole i w kaplicy będzie pojemnik na składane słodycze.

Termin bierzmowania został wyznaczony na 29 marca 2023 roku (środa).
Za tydzień w niedzielę po sumie zapraszam na krótkie spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafialne wpłacone na konto parafii oraz złożone w kościele od rodzin z Granic, Podkościela, Jamszcza, Madejówki, Działów I i II, Rzek oraz spoza parafii.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.  Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Halina Ciebień, Krystyna Jodłowska, Agnieszka Świętoń, Natalia Ciebień.

Dziękuję panu Dariuszowi Matyskowi za wykonanie podejścia na schodach do kaplicy. Zakupione materiały kosztowały 1’200 zł.

***   ***   ***

Dyrektor szkoły zaprasza na uroczystość Dnia Patrona Szkoły w poniedziałek 5 grudnia do budynku szkoły na godz. 11:30.

Próba chóru we środę o godz. 18:30 w szkole.

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

I niedziela Adwentu – 27 listopada 2022r.

Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny oraz Adwent czas radosnego i pobożnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Roraty o godz. 17:00, a we wtorki o godz. 7:00.
20 minut przed Mszą św. będziemy śpiewać Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

We środę przypada święto św. Andrzeja Apostoła.

Spowiedź w pierwszy czwartek od godz. 16:00, a w piątek od godz. 15:30.

W sobotę odwiedzę z posługą chorych od godz. 8:00.

Za tydzień w niedzielę zmiana tajemnic różańcowych oraz składka do puszek na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.

W zakrystii można nabyć świece CARITAS na stół wigilijny: małe po 8zł, duże po 18zł   oraz opłatki – ofiara dobrowolna.

Dziś lub w dni powszednie po Mszy św. zapraszam rodziców dzieci komunijnych po odbiór zamówionych medalików. Uroczyste poświęcenie będzie 8 grudnia.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafialne od rodzin z Orkiszówki, Podkościela i Miasta.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.  Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Małgorzata Mirus, Bożena Raś, Stanisława Winkowska, Maria Wojnarowska.

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20 listopada 2021r.

Dziś po sumie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Również dziś jest odpust w Niedźwiadzie.

Dzisiejszy dzień to także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W poniedziałek przypada liturgiczne wspomnienie Ofiarowania najświętszej Maryi Panny, a we wtorek wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, a jednocześnie nowy rok liturgiczny.

Na stoliku z gazetami są bezpłatne broszurki dla rodziców jak rozmawiać z dziećmi o seksualności oraz o rzeczywistości wirtualnej.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafialne od rodzin z Orkiszówki, Podkościela i Łysej Góry.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.  Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Jadwiga Zielińska, Anna Mroczek, Lidia Jezuit, Teresa Wodzisz.
Kwiaty będą przygotowane oddzielnie.

Woda na cmentarzu jest już zamknięta na zimę.
Wywóz śmieci z cmentarza za ostatni miesiąc kosztował 4’200zł.

Włączone jest ogrzewanie kościoła, dlatego w dni powszednie babiniec i główne drzwi będą zamknięte. Przypominam, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Zabytków ogrzewanie ma być ustawione maksymalnie na 8 stopni C.

***** ***** *****

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.

Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył. Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach.

Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego działania.

1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego.

W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule 2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.

2. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw. O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.

3. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii.

Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą właściwą świadomość wagi popełnionego zła”.

W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.

4. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych.

Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.

5. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.

6. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.

7. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka.

Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem.

Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami. W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni.

Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.

Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

XXXIII Niedziela zwykła – 13 listopada 2022r.

Dziś obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym oraz ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich.

We czwartek przypada wspomnienie liturgiczne św. Elżbiety Węgierskiej,
a w piątek wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny – patronki naszej diecezji,
Za tydzień w niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

W dni powszednie po Mszy św. modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafialne od rodzin z Porąbki.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i dekorację kwiatową.  Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Małgorzata Chłopek, Joanna Koczur, Elżbieta Pociask, Anna Bykowska.

***   ***   ***

Sołtys sołectwa Mała informuje, że IV rata podatku rolnego odbierana będzie we wtorek 15 listopada w godzinach 13:00 – 17:00 w starej remizie OSP.

Dyrektor szkoły informuje, że wywiadówka dla rodziców i opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola odbędzie się we wtorek 15 listopada. O godz. 15:30 spotkanie ogólne, a po nim konsultacje z wychowawcami.

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

XXXII Niedziela zwykła – 6 listopada 2022r.

Dziś po sumie zmiana tajemnic różańcowych, a o godz. 12:30 spotkanie środowiskowe z Burmistrzem w szkole.

We wtorki Msza św. będzie rano o godz. 7:00.

W piątek 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości.
Wywieśmy flagi narodowe i pamiętajmy o modlitwie za naszą Ojczyznę.

Na piątek ks. biskup Ordynariusz udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

W tym tygodniu obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Leona Wielkiego, św. Marcina i św. Jozafata Kuncewicza.

W najbliższą niedzielę o godz. 10:00 uczniowie naszej szkoły przedstawią w kościele program artystyczny na Święto Niepodległości.

Najbliższa niedziela to Światowy Dzień Ubogich, a jednocześnie Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Caritas naszej diecezji proponuje zakupienie żywności dla potrzebujących w najbliższym otoczeniu lub przekazanie za pośrednictwem parafii żywności trwałej dla podopiecznych Caritas’u w Rzeszowie. Te dary do przekazania można składać w zakrystii przez najbliższe dwa tygodnie. Można również przekazać ofiarę na konto organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. www.pkwp.pl

Przez cały listopad możemy zyskiwać odpusty za zmarłych – korzystajmy z tej możliwości i pomagajmy duszom czyśćcowym. Wypominki listopadowe i modlitwa za zmarłych są w dni powszednie po Mszy świętej.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafialne od rodzin z Porąbki, Miasta i Kociomyśla, Piterówki i Podkościela.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i dekorację kwiatową, do której dołożyła się pani Teresa Strzałka.  Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Sabina Marek, Ewa Delorme, Teresa Kędzior, Janina Babicz.

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

XXXI Niedziela zwykła – 30 października 2022r.

We wtorek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 7:00, 9:00 i 13:00.
Procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych po Mszy św. o godz. 13:00.

We środę 2 listopada Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 7:00 i 17:00.

Spowiedź w pierwszy czwartek od godz. 16:00, a w pierwszy piątek od godz. 15:30.
W sobotę odwiedzę z posługą sakramentalną chorych od godz. 8:00.
W niedzielę po sumie zmiana tajemnic różańcowych.

Dziękuję tym, którzy prowadzili różaniec w minionym tygodniu.

W listopadzie możemy zyskiwać odpusty ofiarowane duszom czyśćcowym.
Warunkiem koniecznym jest stan łaski uświęcającej, wyzbycie się przywiązania do grzechów, przyjęcie Komunii św. oraz pobożne nawiedzenia cmentarza i odmówienie modlitw „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga”, dowolnej modlitwy w intencjach Ojca świętego i dowolnej modlitwy za zmarłych.

Modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych będzie po Mszy św. wieczornej, a w wypominkach rocznych od I niedzieli Adwentu.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafialne od rodzin z Podkościela.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i dekoracje kwiatową, do której dołożyły się panie Anna Pietrucha, Janina Bród, Danuta Kaczor.  Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Dominika Grabska, Agata Orkisz, Teresa Chojecka, Marta Książek.

***   ***   ***

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak zaprasza mieszkańców Małej na spotkanie środowiskowe 6 listopada 2022r. (niedziela) o godz. 12:30 do Szkoły podstawowej w Małej.
Celem spotkania będzie złożenie sprawozdania z działalności gminy, informacja burmistrza w sprawach gospodarczych i społecznych gminy oraz omówienie planowanych zadań do realizacji w 2023r.

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

XXX Niedziela zwykła – 23 października 2022r.

Dziś rozpoczynamy tydzień misyjny. Składka przeznaczona jest na misje.

Dziękuję serdecznie tym, którzy prowadzili różaniec w minionym tygodniu.
W tym tygodniu proszę o poprowadzenie różańca:
poniedziałek – Rzeki;
wtorek – Wieś;
środa – klasa VIII;
czwartek – klasa VII;
piątek – klasa VI;
sobota – Zagórze.

W piątek przypada Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Porządkując groby na naszym cmentarzu proszę brać pod uwagę, że jednorazowe wywiezienie kontenera kosztuje 1400zł, a w tym czasie kontener trzeba wywieźć 4 razy.

Na stoliku są kalendarze misyjne – ofiara dobrowolna.

Dziękuję za ofiary składane w Dzień Papieski na fundusz stypendialny młodzieży. Zebraliśmy 650zł.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafialne wpłacone na konto oraz złożone w kościele od rodzin z Rzek, Wsi, Kociomyśla, Jamszcza i spoza parafii.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i dekoracje kwiatową, do której dołożyła się pani Stefania Pacanowska.  Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Bogusława Kuczek, Marta Dziedzic, Teresa Siedlik, Jolanta Wiktor.

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

(Do użytku wewnętrznego)

XXIX Niedziela zwykła – 16 października 2022r.

Dziś przeżywamy kolejny Dzień Papieski pod hasłem „Blask prawdy”, który związany jest tzw. żywym pomnikiem św. Jana Pawła II. Po Mszach świętych składka do puszek na ten cel.

W poniedziałek przypada wspomnienie św. Ignacego,
we wtorek święto św. Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia,
we czwartek liturgiczne wspomnienie św. Jana Kantego,
a w sobotę wspomnienie św. Jana Pawła II – papieża.
W niedzielę rozpoczniemy tydzień misyjny.

Dziękuję serdecznie tym, którzy prowadzili różaniec w minionym tygodniu.
W tym tygodniu proszę o poprowadzenie różańca:
poniedziałek – Miasto,
wtorek – Orkiszówka i Piterówka,
środa – klasa VIII,
czwartek – Podkościele (strona kościoła),
piątek – Podkościele (strona Pomnika Chrystusa Króla),
sobota – Porąbka.

Parafia Łączki Kucharskie zaprasza młodzież szczególnie kandydatów do bierzmowania na spotkanie modlitewne w piątek na godz. 19:00.

Na bocznych ołtarzach i na stoliku z gazetami są kartki na wypominki.
Bardzo proszę by przy składaniu wypominek nie wpisywać prośby o odprawienie Mszy św.

Na stoliku są również kalendarze misyjne – ofiara dobrowolna.

Dziękuję za ofiary na potrzeby parafialne od rodzin z Jamszcza i Miasta.

Dziękuję paniom z kolejki za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę, do której dołożyła się pani Danuta Skóra, a nowożeńcom za dekoracje kwiatową.  Bóg zapłać! 
W tym tygodniu proszone są panie: Krystyna Smoczyńska, Mieczysława Przypek, Agnieszka Pacanowska, Barbara Dziedzic.